Cách ghi chép lại ngày giờ những cặp số là kết quả.

Cách ghi chép lại ngày giờ những cặp số là kết quả.