Tính lô theo ngày chính xác 100%

Tính lô theo ngày chính xác 100%