Mơ thấy bếp lửa mang đến điềm lành hay xui và đánh số gì?

Mơ thấy bếp lửa mang đến điềm lành hay xui và đánh số gì?